Näsbyparks Squaredanceklubb


Näsbyparks Squaredanceklubb

för seniorer startades av eldsjälen Andrea Oxenstierna och några andra dansglada, som ville pröva squaredans på hemmaplan. Andrea ordnade lokal och caller och dansen började i liten skala i Ångaren i Näsbypark. År 1997 kom nya intresserade till och vår klubb bildades. Vi fick också tillgång till nya lokaler och började dansa i Kvarntorpsgården, där vi än idag har våra kurser och danser. Klubben är ansluten till Svenska Squaredans-förbundet SAASDC och vi har glädjen att ständigt kunna välkomna nya medlemmar.

I mars 2017 var vi 165 medlemmar.

Klubbens organisationsnr är: 802409-1996


Vill du bli medlem i vår klubb?


Du är välkommen att bli medlem i Näsbyparks Squaredanceklubb. Uppgift om medlemsavgiften hittar du under fliken Avgifter på hemsidan

Vår förening har också samarbetsavtal med Studieförbundet ABF Norra Stockholms Län, som ger oss lite ekonomisk hjälp.


Vi har kurser från nybörjare till ”advanced”, som alla är på dagtid. Våra kursdagar är måndagar och torsdagar. Dessutom har vi flera danser med de olika programen.


Fyrklöveralliansen.

Vår klubb samarbetar med tre andra klubbar i vad vi kallar Fyrklöveralliansen. De tre klubbarna är Huddinge Square Swingers, Panther Squares och Squaredansklubben Seniorerna. Du kan besöka deras respektive hemsidor genom att klicka på deras namn. Medlemmar från dessa klubbar är självfallet välkomna att delta i vår klubbs olika kurser utan att vara medlemmar hos oss.

Klubbens Integritetspolicy

Stadgar för Näsbyparks Squaredanceklubb (antagna vid årsmötet den 22 april 1999, ändringar år 2001, 2007 och 2018)


§ 1. Ändamål Näsby Parks Squaredance Klubb är en ideell förening med uppgift

· Att skapa intresse för och kunskap om modern squaredans enligt Callerlabs intensioner

· Att stimulera till gott kamratskap och glädjefylld samvaro att skapa förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika nationer

· Att verka för ett gott samarbete med andra föreningar, som har verksamhet som överensstämmer med föreningens huvudinriktning

· Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden

· Föreningens hemvist är Täby


§ 2. Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av person, som dansar squaredans enligt Callerlabs program Basic eller högre och som vill rätta sig efter föreningens stadgar.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Medlem, som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter, eller bevisligen skadar föreningens verksamhet, kan uteslutas av styrelsen.

Utesluten medlem äger vädjorätt hos årsmötet. Vill medlemmen utnyttja denna vädjorätt skall hen meddela styrelsen senast 1 månad före årsmötet.

Klubben skall föra medlemsregister.


§ 3. Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms på årsmötet att gälla fr.o.m. följande kalenderår. Avgiften skall innefatta avgift till SAASDC. Avgiften erläggs senast den 1 mars. Befrielse från eller nedsättning av medlemsavgift beviljas av styrelsen.


§ 4. Styrelse Vid årsmötet väljs:

Styrelse bestående av minst sju (7) ledamöter varav en ordförande. Ordföranden väljs på ett år, ledamöterna på två år, med val av halva antalet varje år.

Vid styrelsens konstituering utses vice ordförande, kassör, sekreterare och kontaktman eller annan funktion.

Vid styrelsens konstituering bestäms även, vem som tecknar föreningens firma. Vanligast är att firman tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

Styrelsen sammanträder, när ordföranden eller minst halva antalet styrelsemedlemmar så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga styrelseledamöter kallats och minst fem (5) styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet.

Styrelsens beslut är giltiga, om minst hälften av de närvarande ledamöterna är eniga om beslutet. Vid jämnt antal medlemmar i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, utfärdar kallelser, för protokoll vid sammanträden, samt utför övriga sekreteraruppgifter som fördelas av styrelsen.

Kassören är ansvarig för bokföringen och förvaltar alla föreningens kontanta medel.

Styrelsen fördelar övrigt arbete på lämpligt sätt.

Styrelsen ansvarar för medlemsregistret.

Styrelsen skall föra fullständig inventarieförteckning.


§ 5. Valberedning

Vid årsmötet väljs valberedning, bestående av minst tre (3) personer, representerande var sin dansgrupp Basic, Mainstream och Plus. En väljs till sammankallande.


§ 6. Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två (2) ordinarie revisorer och en (1) revisorssuppleant, vardera för en mandattid om ett år. Senast den 15 februari bör styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom cirka 14 dagar avger revisionsberättelse med angivande av, huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrks.


§ 7. Fyllnadsval

Fyllnadsval under verksamhetsåret görs av föreningens styrelse intill nästa medlemsmöte, som tar ställning till valet.


§ 8. Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.


§ 9. Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall om möjligt äga rum senast den 31 mars. Kallelse med föredragningslista skall utdelas eller anslås i danslokalen minst fjorton (14) dagar före årsmötet. Motioner skall inges skriftligen till styrelsen minst en (1) månad före årsmötet.


Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare för mötet

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Föredragning av Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

8. Motioner och ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

9. Fastställande av ekonomi och planering:

· Årsplan verksamhet.

· Årsplan budget.

· Årsavgift för nästkommande budgetår.

10. Val av styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer (bl.a. ev. val av representanter till SAASDC riksstämma).

11. Övrigt.

12. Avslutning.


§ 10. Rösträtt Rösträtt vid årsmöte och föreningssammanträde tillkommer medlemmar, som fullgjort sina skyldigheter till föreningen.


§ 11. Upplösning Vid beslut om föreningens upplösning skall minst ¾ av närvarande röstberättigade vara eniga därom på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte. Sammanträdena skall äga rum med minst två (2) månaders mellanrum. Kallelse till sådant sammanträde skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst en (1) månad före sammanträdet. Om föreningen upplöses och ej inom två (2) år återupptager sin verksamhet, skall föreningens ägodelar användas till bestämt squaredansfrämjande ändamål.


§ 12. Stadgeändring Beslut om ändring av, eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte, samt skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Sammanträdena skall äga rum med minst två (2) månaders mellanrum och besluten skall vara likalydande.


§ 13. Övrigt Förutom föreningens stadgar gäller stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs, SAASDC.

Protokoll från årsmötet 2017

Länk till Protokoll från årsmötet 2017


Inför årsmötet 2017

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte 2017

Länk till Verksamhetsberättelse 2016

Länk till Resultatrapport 2016

Länk till Balansräkning 2016

Länk till Verksamhetsplan 2017

Länk till Budget 2017

Länk till Förslag till ändring av stadgar

Länk till Valberedningens förslag

Protokoll från årsmötet 2018

Länk till Protokoll från årsmötet 2018


Inför årsmötet 2018

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte 2018

Länk till Verksamhetsberättelse 2017

Länk till Resultatrapport 2017

Länk till Balansrapport 2017

Länk till Verksamhetsplan 2018

Länk till Buget 2018

Länk till Förslag till ändring av stadgar andra omröstningen

Länk till Valberedningens förslag

Protokoll från senaste årsmötet

Länk till Protokoll från årsmötet 2019


Inför årsmötet 2019

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte 2019

Länk till Verksamhetsberättelse 2018

Länk till Resultat och balansräkning 2018

Länk till Verksamhetsplan 2019

Länk till Buget 2019

Länk till Valberedningens förslag

Medlemsblad 2018-12

Medlemsblad 2018-08

Medlemsblad 2017-12

Medlemsblad 2017-08

Medlemsblad 2016-12

Medlemsblad 2016-08