Näsbyparks Squaredanceklubb


Näsbyparks Squaredanceklubb (org nr 802409-1996)

är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som anordnar kurser och danser i modern squaredans. Den moderna squaredansen har sina rötter i folkdans och är en internationell dansform för dig som gillar utmaningar, motion och att få nya vänner.

Näsbyparks Squaredanceklubb arrangerar kurser och danser från nybörjare till ”advanced” och alla genomförs på dagtid. Kursdagar är måndagar och torsdagar och klubben har ca 150 medlemmar.

Klubben är ansluten till Svenska Squaredansförbundet SAASDC och kurserna bedrivs i samarbete med studieförbundet ABF Norra Stockholms Län.

Vår klubb samarbetar även med tre andra klubbar i Stockholmsområdet i vad som kallas Fyrklöveralliansen för att ge alla dansare ett bredare utbud. De övriga klubbarna är Huddinge Square Swingers, Panther Squares och Squaredansklubben Seniorerna. Du kan besöka deras respektive hemsidor genom att klicka på namnen ovan. Medlemmar från dessa klubbar är självfallet välkomna att delta i vår klubbs olika kurser utan att vara medlemmar hos oss.


Vill du bli medlem i vår klubb?


Du är välkommen att bli medlem i Näsbyparks Squaredanceklubb. Uppgift om medlemsavgiften hittar du under fliken Avgifter på hemsidan. Som ny medlem behöver du ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer samt eventuell moderklubb vid betalningen. Har du frågor eller funderingar? Tag kontakt med någon i styrelsen så hjälper vi dig. Vi finns under fliken Kontakter på hemsidan.


Klubbens historia


Näsbyparks Squaredanceklubb för seniorer startades av eldsjälen Andrea Oxenstierna och några andra dansglada, som ville pröva squaredans på hemmaplan. Andrea ordnade lokal och caller och dansen började i liten skala i Ångaren i Näsbypark med Roland Danielsson och Peter Myhr som callers. År 1997 tillkom nya intresserade dansare och Näsbyparks Squaredanceklubb bildades med Andrea som dess första ordförande. Klubben fick också tillgång till nya lokaler och började dansa i Kvarntorpsgården, där vi än idag har våra kurser och danser. 2001 tog Christina Hörnsten över ordförandeskapet och kursverksamheten utökades succesivt till att omfatta flera av squaredansens program. 2011 avlöstes Christina som ordförande av Kerstin Boettge och 2018 fick klubben sin första manliga ordförande genom Gunnar Lundborg. Våra kurscallers genom åren har, förutom Roland och Peter, varit Jan Gezelius, Staffan Junel, Sven Andréason och Rolf Boettge. Utöver kursverksamhet har klubben hela tiden bedrivit danser, fester och klubbresor med dans. Resorna gick till Böda på Öland under många år och sedan 2009 till olika platser som Kilsbergen, Nyköping och Åland. Gemensamt med Fyrklöveralliansen anordnas sedan 2002 Stora Seniordansen/Fyrklöverdansen. Klubben har följande hedersmedlemmar:
- Roland Danielsson
- Christina Hörnsten
- Kerstin Boettge
- Gudrun Hjorth

Klubbens Integritetspolicy

Stadgar för
Näsbyparks Squaredanceklubb

 

OM FÖRENINGEN

§ 1. Namn, säte och ändamål

 

Föreningens firma är Näsbyparks Squaredanceklubb. Föreningens styrelse har sitt säte i Täby kommun, Stockholms län.

 

Näsbyparks Squaredanceklubb är en ideell förening med uppgift att:

 

Föreningen är medlem i Svenska Squaredansförbundet - Swedish Association of American Square Dance Clubs (SAASDC).

 

Föreningens verksamhet finansieras via avgifter för deltagande i klubbens aktiviteter.

 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

§ 2. Medlemskap

 

Inträde i föreningen beviljas person som ägnar sig åt squaredans enligt CALLERLAB och i övrigt främjar föreningens syften och rättar sig efter dess stadgar.

 

Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter därom gjord ansökan. Avslag får endast ske om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens intressen.

 

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall meddela styrelsen om sitt beslut. Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller som bevisligen skadar föreningen eller dess verksamhet, kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem har vädjorätt hos föreningsstämman. Vill medlemmen utnyttja denna vädjorätt skall detta meddelas styrelsen senast 14 dagar före stämman.

 

§ 3 Medlemsavgift

 

Medlemsavgift för innevarande kalenderår erlägges senast 31 januari. Befrielse från, eller nedsättning av, medlemsavgiften beviljas av styrelsen.

 

Medlemsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår fastställs av föreningsstämman.

 

 

 

 

 

 

FÖRENINGSSTÄMMA

§ 4 Föreningsstämma

 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen inom tre (3) månader efter utgången av varje räkenskapsår.

 

 

§ 5 Motioner

 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång.

 

§ 6 Extra föreningsstämma

 

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar.

 

§ 7 Dagordning

 

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden avhandlas:

 

 1. 1. Stämmans öppnande  

 2. 2. Val av stämmoordförande  

 3. 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

 4. 4. Fastställande av dagordningen och anmälan av eventuell fråga att avhandlas under punkt 22 

 5. 5. Val av två personer som jämte stämmoordförande ska justera stämmoprotokollet. Dessa personer ska tillika vara rösträknare  

 6. 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

 7. 7. Fastställande av röstlängd  

 8. 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret  

 9. 9. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret  

 10. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning  

 11. 11. Beslut om resultatdisposition  

 12. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid som revisionen avser 

 13. 13. Behandling av förslag och frågor som styrelsen hänskjutit till stämman (proposition) eller som inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem inom föreskriven tid (motion) 

 14. 14. Föredragning av verksamhetsplan och budget för innevarande år 

 15. 15. Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår 

 16. 16. Fastställande av antal ledamöter 

 17. 17. Val av föreningens, tillika styrelsens, ordförande 

 18. 18. Val av övriga styrelseledamöter 

 19. 19. Val av revisorer och revisorssuppleant  

 20. 20. Val av valberedning  

 21. 21. Val av representanter till SAASDC förbundsstämma 

 22. 22. Övriga frågor enligt kallelsen eller anmälda under punkt 4 

 23. 23. Stämmans avslutande  

 

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1–7 och 23 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

 

Handlingar till föreningsstämma, som årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, motioner, valberedningens förslag etc, skall delges föreningsmedlemmarna senast två veckor före mötet.

§ 8 Kallelse

 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen.

 

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman.

 

Kallelsen ska utfärdas genom publicering på föreningens webbplats och genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem ej har e-postadress men uppgivit en annan postadress ska kallelsen i stället skickas dit.

 

Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom anslås på lämplig plats i anslutning till föreningens verksamhet.

 

§ 9 Rösträtt

 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar.

 

§ 10 Ombud

 

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ett ombud får företräda flera medlemmar.

 

§ 11 Röstning

 

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst.

 

Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

 

Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad.

 

§ 12 Resultatdisposition

 

Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska normalt balanseras i ny räkning.

§ 13 Valberedning

 

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning med minst två (2) medlemmar, varav en ledamot utses till sammankallande, för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till antal styrelsemedlemmar och samtliga personval (styrelse, revisorer och valberedning). Senast tre (3) veckor före föreningsstämman ska valberedningen delge styrelsen sitt förslag beträffande val enligt dessa stadgar.

 

 

 

 

 

§ 14 Stämmans protokoll

 

Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller:

 

Protokollet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda senast inom tre (3) veckor efter mötet. Styrelsen skall därefter utan dröjsmål hålla protokollet tillgängligt för medlemmarna genom att anslå detsamma på föreningens webbplats. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.

 

 

STYRELSE OCH REVISION

 

§ 15 Styrelsens sammansättning

 

Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter, varav en ordförande. Antalet ledamöter avgöres vid varje föreningsstämma efter förslag från valberedningen. Om styrelseledamot lämnar sitt uppdrag under pågående verksamhetsår äger styrelsen rätt att göra fyllnadsval. Sådant val gäller fram till närmast påföljande föreningsstämma.

 

Styrelsens ordförande och övriga medlemmar väljs av föreningsstämman. Mandattid för ordföranden är ett år, övriga ledamöter kan utses för en tid av ett eller två år. Styrelsemedlemmar kan väljas om. Strävan skall vara att mandatperioden för högst hälften av styrelseledamöterna utgår vid samma tidpunkt. Uppdraget startar när den ordinarie föreningsstämma, på vilken styrelseval sker, avslutas och löper till slutet av den ordinarie föreningsstämma då mandattiden utgår.

 

§ 16 Konstituering

 

Ordförande utses av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och andra funktionärer vid konstituerande styrelsemöte, vilket avhålls i anslutning till föreningsstämman.

 

§ 17 Styrelsens protokoll

 

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av mötesordföranden. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter och revisorer om styrelsen i särskilda fall inte beslutar annat.

 

§ 18 Beslutsförhet och röstning

 

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid färre än 4 närvarande ledamöter krävs dock enhällighet för att beslut skall vara giltigt.

 

§ 19 Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen kan delegera firmateckning till enskilda ledamöter att teckna firma var för sig eller två i förening. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.

 

 

 

 

§ 20 Styrelsens åligganden

 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna skall inom ramen för dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

 

Bland annat åligger det styrelsen:

 

 

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande belåna föreningen.

 

§ 21 Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens räkenskapsår och tillika verksamhetsår är från och med 1 januari till och med 31 december.

 

§ 22 Revisor

 

Föreningsstämma ska välja två (2) revisorer med en (1) suppleant. Revisorer och revisorssuppleant väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 23 Revisionsberättelse

 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman och avse föregående verksamhetsår.

 

 

MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

§ 24. Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Medlem i föreningen har rätt att:

 

Medlem i föreningen omfattas av en försäkring som gäller för olycksfallsskador under deltagande i av förening/klubb tillhörande SAASDC anordnade danser och tillställningar. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter.

Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av styrelsen för föreningen.

 

Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

 

ÖVRIGT

 

§ 25 Utdelning, upplösning och likvidation

 

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst inte ska balanseras i ny räkning får utdelning ej ske till enskilda medlemmar utan endast till squaredancefrämjande ändamål.

 

Om föreningen upplöses eller likvideras skall behållna tillgångar användas till bestämt squaredancefrämjande ändamål. Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två (2) på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en måste vara en ordinarie föreningsstämma. På båda stämmorna krävs att minst tre fjärdedelar (¾) av de röstande har gått med på beslutet. Stämmorna skall äga rum med minst två (2) månaders mellanrum. Kallelse skall utgå till samtliga medlemmar minst en (1) månad före sammanträdet.

 

§ 26 Tolkning

 

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller SAASDC:s stadgar och föreskrifter, utgivna underlag från CALLERLAB samt tillämpliga lagar. Skulle dessa stadgar i någon del inte vara i överensstämmelse med dessa lagar har de företräde framför stadgarna.

 

§ 27 Stadgeändring

Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall fattas av två (2) på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en måste vara en ordinarie föreningsstämma. På båda stämmorna krävs att minst två tredjedelar (⅔) av de röstande har gått med på beslutet. Stämmorna skall äga rum med minst två (2) månaders mellanrum och besluten skall vara likalydande.

 

Ovanstående stadgar antogs vid extra föreningsstämma 2022-11-09 samt ordinarie föreningsstämma 2023-03-29.

Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar antagna vid årsmöte den 22 april 1999 och ändrade år 2001, 2007, och 2018.

Protokoll från årsmötet 2017

Länk till Protokoll från årsmötet 2017


Inför årsmötet 2017

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte 2017

Länk till Verksamhetsberättelse 2016

Länk till Resultatrapport 2016

Länk till Balansräkning 2016

Länk till Verksamhetsplan 2017

Länk till Budget 2017

Länk till Förslag till ändring av stadgar

Länk till Valberedningens förslag

Protokoll från årsmötet 2018

Länk till Protokoll från årsmötet 2018


Inför årsmötet 2018

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte 2018

Länk till Verksamhetsberättelse 2017

Länk till Resultatrapport 2017

Länk till Balansrapport 2017

Länk till Verksamhetsplan 2018

Länk till Buget 2018

Länk till Förslag till ändring av stadgar andra omröstningen

Länk till Valberedningens förslag

Protokoll från årsmötet 2019

Länk till Protokoll från årsmötet 2019


Inför årsmötet 2019

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte 2019

Länk till Verksamhetsberättelse 2018

Länk till Resultat och balansräkning 2018

Länk till Verksamhetsplan 2019

Länk till Buget 2019

Länk till Valberedningens förslag

Protokoll från årsmötet 2020

Länk till Protokoll från årsmötet 2020


Inför årsmötet 2020

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning2020

Länk till Verksamhetsberättelse, Resultat och balansräkning 2019

Länk till Verksamhetsplan 2020

Länk till Buget 2020

Länk till Valberedningens förslag

Protokoll från årsmötet 2021

Länk till Protokoll från årsmötet 2021


Inför årsmötet 2021

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning2021

Länk till Verksamhetsberättelse, Resultat och balansräkning 2020

Länk till Buget 2021

Länk till Valberedningens förslag

Protokoll från årsmötet 2022

Länk till Protokoll från årsmötet 2022


Inför årsmötet 2022

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning2022

Länk till Verksamhetsberättelse, Resultat och balansräkning 2021

Länk till Verksamhetsplan 2022

Länk till Buget 2022

Länk till Revisionsberättelse för Näsby Parks Squaredanceklubb 2022

Extra stämma 2022

Protokoll från extra stämma 2022

Länk till Protokoll från extra stämma 20221109

Länk till Förslag till nya stadgar fastställt vid extar stämma 20221109


Inför extra stämma 2022

Länk till Kallelse till extra föreningsstämma 2022

Länk till Förslag till valberedning infor 2023

Länk till Förslag till nya stadgar

Länk till Fullmakt_extra föreningsstämma_2022.pdf

Protokoll från årsmötet 2023

Länk till Protokoll från årsmötet 2023

Väntar på justerarnas underskrifter


Inför årsmötet 2023

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning 2023

Länk till Verksamhetsberättelse, Resultat och balansräkning 2022

Länk till Verksamhetsplan 2023

Länk till Buget 2023

Länk till Revisionsberättelse för Näsby Parks Squaredanceklubb 2023

Länk till Valberedningens förslag

Länk till Förslag till nya stadgar fastställt vid extar stämma 20221109

Länk till Fullmakt 2023


Protokoll från årsmötet 2024

Länk till Protokoll från årsmötet 2024

Väntar på justerarnas underskrifter


Inför årsmötet 2024

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning 2024

Länk till Verksamhetsberättelse, Resultat och balansräkning 2024

Länk till Verksamhetsplan 2024

Länk till Buget 2024

Länk till Revisionsberättelse för Näsby Parks Squaredanceklubb 2024

Länk till Valberedningens förslag

Länk till Länk till Fullmakt 2024


Sommarbrev Juni 2024

Medlemsblad 2023-12

Medlemsblad 2023-08

Medlemsblad 2022-12

Medlemsblad 2022-08

Medlemsblad 2021-12

Medlemsblad 2021-05

Medlemsblad 2020-12

Medlemsblad 2020-08

Medlemsblad 2019-12

Medlemsblad 2019-08

Medlemsblad 2018-12

Medlemsblad 2018-08

Medlemsblad 2017-12

Medlemsblad 2017-08

Medlemsblad 2016-12

Medlemsblad 2016-08